Omhoog
Aanmelden
Communicatie

 

Communicatie tussen ouders en school

Onze stichting en onze school hanteren als uitgangspunt het educatief partnerschap met ouders/verzorgers. Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen het schoolteam een verantwoordelijkheid heeft t.a.v. de ontwikkeling van onze leerlingen.

Vanuit gelijkwaardigheid , gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid werken school en ouders/verzorgers samen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Ieder vanuit zijn eigen expertise. De school neemt initiatief in dit proces van samenwerking.

In dit partnerschap is er sprake van wederzijdse rechten en plichten t.a.v. informatieverstrekking. De school heeft de plicht om de ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkeling van het kind en praktische zaken aangaande de schoolorganisatie.

De ouders/verzorgers hebben de plicht de school te informeren over zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van hun kind en de school actuele informatie te verschaffen betreffende praktische administratieve zaken.

Wij vinden het heel belangrijk dat er een goed contact is tussen ouders en de school.
Samen zijn we verantwoordelijk voor het welzijn en de ontwikkeling van de kinderen.
Als ouders en school samenwerken zal deze ontwikkeling het best verlopen.

Daarom willen wij u vragen om bij ons te komen als u denkt dat er communicatieproblemen zijn. Die kunnen dan het beste zo snel mogelijk opgelost worden.

Sleutelwoorden in het contact met elkaar zijn voor ons: openheid, eerlijkheid en respect.

Contactmomenten

Goede contacten tussen school en gezin vinden wij van groot belang. Op diverse manieren wordt dit contact tot stand gebracht

• We organiseren ouderavonden, in samenwerking met de ouderraad en MR.
• In september wordt een informatiemoment georganiseerd in de vorm van een startreceptie waarbij de kinderen een rol hebben.U kunt kennismaken met de leerkrachten en krijgt informatie over het programma en de lesmethodes van de unit.
• Twee tot driemaal per jaar worden er contactmomenten (tien-minutengesprekken) gehouden. We praten dan over de vorderingen en het welbevinden van uw kind.
• 2x per schooljaar wordt een klankbordavond georganiseerd. Op deze avonden gaan teamleden en ouders in gesprek over onderwijsontwikkelingen, landelijk en op schoolniveau.
• Wij houden u op de hoogte van alle relevante zaken op school middels de website, de nieuwsbrief en Digiduif.
• Wanneer u één van de leerkrachten wilt spreken, dan kan dat meestal na schooltijd. Mocht het toch niet goed uitkomen, dan is het altijd mogelijk om een afspraak te maken voor een gesprek.

Nieuwsbrief

Eens per maand komt de nieuwsbrief uit. De nieuwsbrief wordt digitaal aangeboden op onze website en wordt naar de ouders gemaild via DigiDUIF.

De nieuwsbrief is belangrijk in de communicatie tussen ouders en school. Wij gaan ervan uit dat hetgeen wij in de nieuwsbrief publiceren bij alle ouders bekend is.

Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl