Omhoog
Aanmelden
Visie en missie
 
Onze missie en visie
 
Missie
Wij, het team van de Korenaar, werken vanuit de missie: “ Ieder kind mag zich gekend weten”. Dit doen wij door in een sfeer van openheid, respect en goede samenwerking tussen het team, de leerlingen en de ouders te werken aan de gestelde doelen.
Onze doelen zijn gericht op goed onderwijs, goede resultaten, eigenaarschap, relatie, competentie en autonomie.
 
Visie
Op De Korenaar zien wij kinderen als unieke schepselen.
We werken vanuit onze missie:” Ieder kind mag zich gekend weten”.
Onze visie daarbij is: “Samen verantwoordelijk voor passend en effectief onderwijs aan alle kinderen!”
 
Ons hoofddoel is er aan mee te werken kinderen gelukkige mensen te laten worden. Naast een onderwijstaak hebben de leerkrachten dan ook een pedagogische taak.
Wij weten dat kinderen zich prettig moeten voelen, om zich goed te kunnen ontwikkelen.
Wij willen een veilig klimaat scheppen. Kernwoorden hierbij zijn: liefde, geborgenheid, structuur en uitdaging.
Wij, kinderen en leerkrachten, voelen ons verantwoordelijk voor elkaar. Deze gedeelde verantwoordelijkheid komt tot uiting in de manier van samenwerken in de units.
 
In de omgang met de kinderen gaan de leerkrachten uit van de waarden en normen van de christelijke levensbeschouwing. Wij willen de kinderen eerlijkheid, respect en vertrouwen bijbrengen, ze helpen te ontwikkelen tot zelfstandige en weerbare burgers.
We streven ernaar om een afspiegeling te zijn van de maatschappij, waarin kinderen leren probleemoplossend te denken. In ons onderwijs sluiten we zoveel mogelijk aan op de persoonlijke ontwikkeling van het individuele kind. Een optimale ontplooiing van de mogelijkheden van het kind staat ons hierbij voor ogen.
 
We zien dat kinderen die betrokken zijn bij het leerproces en er plezier bij hebben, tot betere resultaten komen. We proberen zoveel mogelijk die betrokkenheid en dat plezier te stimuleren, door een beroep te doen op het eigenaarschap van hun eigen leerproces. We zijn voortdurend op zoek naar de onderwijsbehoeften van de kinderen door een onderzoekende houding van het team. We zien ouders daarbij als educatieve partners.
 
Alle scholen van de Stichting Agora werken voortdurend op een onderzoekende manier aan de verbetering van het onderwijs. Wij gaan voor "samen verantwoordelijk voor passend en effectief onderwijs aan alle kinderen. " GOED ONDERWIJS, waar ieder recht op heeft is datgene wat continu wordt nagestreefd. Daarbij leggen wij de verbinding tussen Passend Onderwijs voor alle leerlingen, Brede School Oostzaan en Opbrengstgericht onderwijs.
In 2015 wil De Korenaar, in lijn met de visie van Agora, dat GOED ONDERWIJS ook merkbaar is in onze school.
 
De kenmerken daarbij zijn:
1. Heldere en gedeelde focus (waarden/missie/ visie).
2. Hoge verwachtingen van leerlingen, medewerkers en systemen
3. Effectief leiderschap van management en leerkracht
4. Hoog niveau van samenwerken en communicatie
5. Van standaarden afgeleid curriculum (referentieniveaus, doelen, leerlijnen)
6. Regelmatige evaluatie van het onderwijs (nadruk op leren) o.a. kwaliteitsonderzoek
7. Focus op professionele ontwikkeling
8. Stimulerende leeromgeving
9. Educatief partnerschap van ouders
10. Eigenaarschap van leerlingen
 
We willen dat kinderen zich bij ons op school veilig voorbereiden op hun plek in een diverse maatschappij. Het nieuwe leren met het oog op de 21ste eeuw vraagt van ons dat kinderen zich ontwikkelen binnen stabiele relaties tussen ouder, kind en leerkracht. De handvatten die wij voor ogen hebben zijn: een probleemoplossend vermogen, de vaardigheid om te communiceren en samenwerken/samen leren.

De school is niet verbonden met een bepaalde landelijke of plaatselijke geloofsgemeenschap. Van de ouders van de kinderen wordt gevraagd de protestants-christelijke grondslag en doelstelling van de school te respecteren. De achtergrond van leerkrachten is pluriform. De gezamenlijke visie wordt gekend en uitgedragen.
 
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl