Omhoog
Aanmelden
Levensbeschouwelijke vorming

Thema’s Trefwoord schooljaar 2016-2017

Week 34 (midden); 35 (noord); 36 (zuid): Startweek
Inhoud: Samen een goede start maken in het nieuwe schooljaar.
Bijbel: Het licht onder de korenmaat (Matteüs 5, 1-16).
 
Week 35 en 36 (29 augustus t/m 9 september): In de war (wisselthema)
Inhoud: Eenduidigheid en veelheid.
Bijbel: De toren van Babel (Genesis 9 t/m 11).
 
Week 37 t/m 39 (12 t/m 30 september): In beweging
Inhoud: In beweging zijn, openstaan voor veranderingen, wat mensen motiveert.
Bijbel: De belofte aan Abraham; Abraham en Lot (Genesis 11 t/m 15).
 
Week 40 en 41 (3 t/m 14 oktober): Stoelendans
Inhoud: Een plek innemen, je plek verliezen. Over concurrentie, competitie en jaloezie.
Over je plek afstaan en elkaar de ruimte gunnen.
Bijbel: Abraham, Sara en Hagar; Ismaël en Isaak (Genesis 16 t/m 21).
 
Week 42 t/m 45 (17 oktober t/m 11 november): Doorbijten
Inhoud: Over ergens voor gaan, je doel nastreven en volhouden. Over wat je ertoe brengt
om tegenstand te overwinnen.
Bijbel: Jakob en Esau, Jakob en Laban; Rachel en Lea (Genesis 25 t/m 33).
 
Week 46 t/m 48 (14 november t/m 2 december): Verbinden
Inhoud: Over wat mensen bindt en de kracht van een samenleving. Over verdeeldheid en
over broederschap, over tegenpolen en bruggenbouwers.
Bijbel: Jozef en zijn broers (Genesis 37); Jozef, Potifar en de farao (Genesis 39 t/m 41); Het
weerzien van de broers (Genesis 44 en 45).
 
Week 49 t/m 51 (5 t/m 23 december): Kinderen van goede wil (kerstthema)
Inhoud: Over een dorp waar de goede wil om samen te werken en samen te vieren
verdwenen is. Over hoe die goede wil opnieuw aangewakkerd kan worden in het leven
van mensen.
Bijbel: Johannes geboorte (Lucas 1); De aankondiging en geboorte van Jezus; De boodschap
van de engelen aan de herders (Lucas 2).
 
Week 2 en 3 (9 t/m 20 januari): Een goed begin…
Inhoud: Over de waarde van een goed begin en wat het betekent voor mensen om ergens
opnieuw aan te beginnen.
Bijbel: Jezus in de tempel (Lucas 2); Jezus doop door Johannes (Johannes 1); Jezus kiest
leerlingen (Lucas 5).
 
Week 4 t/m 6 (23 januari t/m 10 februari): Waar ben je mee bezig?
Inhoud: Over bezigheden die vragen oproepen en verbazing. Over de zin en onzin van wat
mensen doen.
Bijbel: Maria en Martha (Lucas 10); De Barmhartige Samaritaan (Lucas 10); De schat in de
akker en de parel van de koopman (Matteüs 13).
 
Week 7 t/m 10 (13 februari t/m 10 maart): Zoeken en vinden
Inhoud: Over verliezen en zoeken, over weglopen en terugkeren, over blij zijn als alles
weer compleet is.
Bijbel: Het verloren muntje; Het zoekgeraakte schaap; De weggelopen zoon (Lucas 15).
 
Week 11 t/m 13 (13 t/m 31 maart): Beperkt
Inhoud: Over leven met beperkingen, over werken aan zelfstandigheid en vrijheid.
Bijbel: De kromme vrouw en het jonge meisje (Matteüs 9); De mismaakte hand (Marcus 3);
De melaatse (Matteüs 8); De blinde (Lucas 18); De dove (Marcus 7).
 
Week 14 en 15 (3 t/m 14 april): Opstaan tegen onrecht (paasthema)
Inhoud: Over verzet tegen onrecht en je niet klein laten krijgen; over opstaan en opkomen
voor wat van waarde is.
Bijbel: Intocht Jeruzalem (Lucas 19); Laatste Avondmaal (Lucas 22); Voor Pilatus (Lucas 22 en 23); Jezus’ dood (Lucas 23); Opstanding (Lucas 24).
 
Week 16 t/m 18 (18 april t/m 5 mei): Tien Woorden in tien dagen
Inhoud: De waarden achter de Tien Geboden: vrijheid, respect, trouw, leven, eerbied,
eerlijkheid, bezit, rust, tevredenheid, liefde.
Bijbel: Brief van Paulus aan de Romeinen; De Tien Geboden (Deuteronomium 5).
 
Week 19 t/m 21 (8 t/m 26 mei): Vrijheid
Inhoud: Wat mensen klein houdt en de kracht van het verlangen naar vrijheid.
Bijbel: Mozes in het mandje en aan het hof (Exodus 1 en 2); Mozes roeping en de tien
plagen (Exodus 3 t/m 11); De uittocht (Exodus 12 t/m 15).
 
Week 22 en 23 (29 mei t/m 9 juni): (On)tevreden
Inhoud: Over tevredenheid en gemopper. Over klagen of keuzes maken.
Bijbel: Bitter water, droog brood en kwakkels (Exodus 15 t/m 17); Tien Woorden (Exodus 20).
 
Week 24 t/m 26 (12 t/m 30 juni): Treurspel
Inhoud: Over verdriet en vreugde, geluk en ongeluk. Over dat wat je gelukkig kan maken.
Bijbel: Job (Job).
 
Week 27 en 28 (3 t/m 14 juli): Huis (wisselthema)
Inhoud: Het huis als beeld voor het leven. Over bescherming, openheid, privacy en
gemeenschap.
Bijbel: Een huis op een rots (Lucas 6); De hoeksteen (Lucas 20); Kloppen op de deur (Lucas
11); In huis bij een Farizeeër (Lucas 14).
 
Week 27 (midden); 28 (zuid); 29 (noord): Slotweek
 
 
Verantwoording en verdere informatie over onze methode Levensbeschouwelijke vorming kunt u vinden op www.trefwoord.nl
Nieuws
 • Nieuwsbrief nummer 06 is uit
 • Donderdag 16 november MR vergadering. Agenda onder tab ouders-MR
 • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
 
meer nieuws
Agenda
 • 26 februari
  Voorjaarsvakantie
 • 5 maart
  inloopspreekuur jeugdteam
 • 5 maart
  Operakoor

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl