Omhoog
Aanmelden
Ondersteuning
 
Elk kind is uniek. Ieder kind heeft zijn eigen mogelijkheden.
Binnen een groep bestaan vaak grote verschillen op het gebied van intelligentie, doorzettingsvermogen, concentratie, interesse of creativiteit.
 
Wij proberen zo veel mogelijk rekening te houden met deze individuele verschillen en aandacht voor elk kind te hebben. Voor de kinderen die dat nodig hebben, is er extra ondersteuning, binnen of buiten de groep. Soms hebben kinderen voor bepaalde vakken een aangepast lesprogramma waarin andere eisen gesteld worden dan gemiddeld. We volgen zoveel mogelijk de ontwikkeling van elk kind en proberen daarop aan te sluiten. Over speciale ondersteuning voor kinderen die meer aandacht nodig hebben, vindt u de informatie in hoofdstuk 7 van onze schoolgids.
 
Ook zijn er kinderen die sneller leren dan gemiddeld. Ook zij hebben specifieke aandacht nodig. De reguliere lesstof wordt dan compacter aangeboden. Afhankelijk van het schoolvak, krijgen zij extra verdiepings- en verrijkingsstof voor de tijd die daardoor vrijkomt. Zo krijgen ook deze kinderen voldoende uitdaging. Op deze manier ontwikkelen zij een goede leer- en werkhouding. Vanaf het schooljaar 2013-2014 ontwikkelen wij specifiek beleid voor meer- en hoogbegaafde kinderen. (zie ook het hoofdstuk meer-en hoogbegaafdheid op deze website en in onze schoolgids).
 
Het schoolondersteuningsprofiel: Korenaar SOP 2018-2022.pdf
 
De zorgstructuur
Wij zijn altijd op zoek naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen met het juiste onderwijs- en ondersteuningsaanbod.
Binnen de school is een route opgesteld die leidt naar de onderwijsbehoeften van onze leerlingen.  Er wordt op verschillende niveaus gewerkt. Als de acties niet het gewenste resultaat hebben wordt steeds overgegaan naar de volgende fase.
foto leerlingbegeleiding (Small).png
 Fase 1: Op unitniveau: 
In deze fase speelt de leerkracht een centrale rol, bij grote en kleine problemen die uit de dagelijkse praktijk voortvloeien. De leerkrachten nemen vooral maatregelen waarmee problemen voorkomen kunnen worden (preventie). In de unit wordt de ontwikkeling van de leerling gevolgd en besproken en worden doelen gesteld voor de unit en voor de individuele leerlingen. Als een leerling opvalt om welke reden dan ook, dan zullen in eerste instantie de leerkrachten in de units dit oplossen, m.b.v. een groepsplan of een handelingsplan. De ontwikkeling van de leerlingen wordt regelmatig met de ouders besproken. 
 
Fase 2: Op unit & IB niveau:
De leerlingen worden drie maal per jaar besproken tijdens de unitbespreking samen met de Intern begeleider op basis van het groepsoverzicht, groepsplannen en individuele handelingsplannen. Het kan zo zijn dat een kind tussendoor met de IB-er wordt besproken wanneer de ondersteuningsvraag dringend is.
 
Fase 3: Klein Zorg Team (KZT):
Als de acties uit fase 1 en 2 niet genoeg opleveren, en de leerling zich niet voldoende ontwikkelt dan volgt fase 3, het overleg in het KZT. De ouders worden geïnformeerd over deze bespreking en betrokken bij de hulpvraag die gesteld gaat worden.
Aan het klein zorgteam overleg nemen deel:  de directeur of adjunct-directeur, de IB’ers, de gedragsspecialist en de collegiaal consulent onderwijs vanuit Agora. In specifieke situaties wordt de leerkracht en/of ouders van het betrokken kind uitgenodigd om aan het overleg deel te nemen. Het KZT brengt een handelingsgericht advies uit aan de leerkracht. De ouders worden door de leerkracht geïnformeerd over dit advies.
 
Fase 4: Groot Zorg Team (GZT):
Een van de adviezen die het KZT kan geven is het bespreken van de leerling in het Groot Zorg Team. Dit is een overleg waarin externe deskundigen zich buigen over de hulpvraag en een advies formuleren. De ouders geven schriftelijk toestemming voor het bespreken van hun kind in het GZT.
Aan het GZT overleg nemen deel: de directeur of adjunct-directeur, de IB-ers, de gedragsspecialist, de schoolbegeleider van de School Begeleidingsdienst (SBZW), de consultant van WSNS en eventueel de jeugdverpleegkundige (GGD Zaanstreek-Waterland). Zo nodig ook nog andere deskundigen en eventueel de betreffende leerkracht. De coördinatie is in handen van de IB-er. Het GZT komt vier keer per jaar samen. Het GZT formuleert een handelingsgericht advies. De leerkracht informeert de ouders over dit advies.
Als er heel grote leerproblemen of -achterstanden zijn, is het vaak moeilijk een oorzaak te vinden. Daarom laat de school soms een onderzoek doen door een deskundige van buiten de school. Bijvoorbeeld door een psycholoog of een pedagoog. De school vraagt altijd eerst toestemming aan de ouders. Ouders kunnen trouwens ook zelf  hun kind laten testen door de schoolbegeleidingsdienst. Zij moeten hiervoor wel betalen.
 
Fase 5: Doorverwijzen:
Soms komen we, samen met de deskundigen van het GZT en de ouders  tot de conclusie dat wij op onze school niet kunnen voldoen aan de onderwijsbehoefte van een leerling en/of dat we de leerling niet verder verantwoord kunnen begeleiden. Dit wordt aangetoond d.m.v. geplande acties in de verschillende niveaus van zorg en de evaluaties van deze acties.
In deze fase kan de leerling worden aangemeld bij de PCL (ZNAO) of er kan door ouders een indicatie worden aangevraagd bij de Commissie van Indicatie. Dit betekent dat de leerling wordt doorverwezen naar een passende school.
 
In onze schoolgids vindt u meer informatie over onze zorgstructuur en passend onderwijs.
 
Nieuws
  • Nieuwsbrief nummer 11 is uit
  • Inspectie geeft Korenaar een dikke voldoende!
  • Analyse tevredenheidsonderzoek
 
meer nieuws
Agenda
  • 16 augustus
    zomervakantie

meer agenda
adres
CBS de Korenaar Dr. de Boerstraat 42 1511 VH Oostzaan T. 075-2010115 info@korenaar.nl